PUNKTACJA PO WYSTĘPIE

ODBIÓR PUNKTACJI SUROWEJ

Niedługo po występie drużyny, na wykazie wywieszonym przy wejściu na konkursową salę, zostanie odhaczone, że w przerwie między innymi spektaklami trener może podejść do jury, aby otrzymać punktację „surową” za Problem i za Styl.

Od chwili, gdy trener pokwituje odbiór Arkusza Ocen Surowych odmierzane jest 30 minut, podczas których można wrócić do jurorów z ewentualnymi obiekcjami odnośnie werdyktu. W takim przypadku Sędzia Główny przy najbliższej możliwej okazji przeprowadzi z trenerem drugą rozmowę, rozważy zastrzeżenia i odniesie się do nich w ten czy inny sposób.

Punktacja „surowa” stanie się wiążąca albo 30 minut po tym, jak trener odebrał arkusz ocen (o ile w międzyczasie nie zgłosił doń uwag), albo po ostatecznym rozstrzygnięciu kwestii spornych (jeżeli trener w porę takowe zasygnalizował), albo po upływie 30 minut od zakończenia ostatniego występu w danej konkurencji (jeżeli trener aż do tego czasu nie wykorzystał szansy na zapoznanie się z wynikami swego zespołu).

Arkusz Ocen Surowych można uzyskać wyłącznie na konkursie. Po zakończeniu zawodów takiej możliwości nie będzie.

ODWOŁANIE OD DECYZJI JURY

Gdyby druga rozmowa z Sędzią Głównym nie sprawiła, że wątpliwości ekipy zostały rozwiane, a jakaś interpretacja reguł przez jury wciąż wydawałaby się zawodnikom krzywdząca i/lub werdykt pozostawałby ich zdaniem bezpodstawny – wówczas można napisać oficjalne odwołanie, uargumentowane odniesieniami do konkretnych zasad.

Formalną przesłanką dla zażalenia może być wyłącznie: 

  • rozumienie określonych zapisów Problemu Długoterminowego i/lub Przewodnika Odysei Umysłu w sposób odmienny niż sędziowie, 
  • niezaliczenie przez jurorów jakiegoś elementu pokazanego rozwiązania, 
  • przyznana zespołowi kara. 

Nie można zakwestionować:

  • wysokości ocen subiektywnych, w tym za Styl,
  • rozwiązań ani wyników konkurentów,
  • tego, czy jakieś zdarzenie miało miejsce, czy nie (przy czym podstawą do weryfikacji jurorskich decyzji nigdy nie będą żadnego rodzaju nagrania).

Odwołanie trzeba złożyć na ręce Sędziego Głównego albo bezpośrednio na ręce Dyrektora Konkursu – bez zbędnej zwłoki. Skargi wniesione zbyt późno mogą nie być wzięte pod uwagę przez organizatorów. Protest rozpatrzy Trybunał Konkursu, który podejmie ostateczną decyzję. Jej treść i uzasadnienie – w formie ustnej lub pisemnej – Dyrektor Konkursu przekaże trenerowi jeszcze zanim ogłoszone będą wyniki zawodów.

Skip to content