2022-logo

PO WYSTĘPIE

Odbiór punktacji surowej

Niedługo po występie drużyny, na wykazie wywieszonym przy wejściu na konkursową salę, zostanie odhaczone, że w przerwie między innymi spektaklami trener może podejść do jurorów, żeby otrzymać punktację „surową” za Problem Długoterminowy i Styl oraz fajnotki z pozytywnymi informacjami zwrotnymi dla uczestników.

Od momentu, w którym trener pokwituje podpisem odbiór Arkusza Ocen Surowych liczone jest 30 minut, podczas których można wrócić do jury z ewentualnymi obiekcjami odnośnie werdyktu. W takim przypadku Sędzia Główny przy najbliższej możliwej okazji przeprowadzi z trenerem drugą rozmowę, rozważy zastrzeżenia i się do nich ustosunkuje.

Punktacja „surowa” stanie się wiążąca albo 30 minut po tym, jak trener odebrał arkusz ocen (o ile w międzyczasie nie zgłosił doń uwag), albo po ostatecznym rozstrzygnięciu kwestii spornych (jeżeli trener takowe w porę zasygnalizował), albo po upływie 30 minut od zakończenia ostatniego występu w danej konkurencji (jeżeli trener aż do tego czasu nie wykorzystał szansy na zapoznanie się z wynikami swego zespołu).

Arkusz Ocen Surowych można uzyskać wyłącznie na konkursie. Nie ma możliwości zdobycia jego kopii po zakończeniu zawodów.

Odwoływanie się od werdyktu jury

Gdyby druga rozmowa z Sędzią Głównym nie sprawiła, że wątpliwości drużyny zostały rozwiane, a jakaś interpretacja reguł przez jury wciąż wydawałaby się zainteresowanym krzywdząca i/lub jakiś werdykt pozostawałby ich zdaniem bezpodstawny – można napisać oficjalne odwołanie, uargumentowane odniesieniami do konkretnych zasad.

Formalną przesłanką dla zażalenia może być wyłącznie:

  • rozumienie określonych zapisów Problemu Długoterminowego lub „Przewodnika Odysei Umysłu” w sposób odmienny niż sędziowie,
  • fakt niezaliczenia przez jurorów jakiegoś elementu zaprezentowanego rozwiązania,
  • przyznana zespołowi kara.

Nie można zakwestionować:

  • wysokości ocen subiektywnych – w tym za Styl,
  • rozwiązań ani wyników konkurentów,
  • tego, czy jakieś zdarzenie miało miejsce, czy też nie (przy czym podstawą do weryfikacji jurorskich decyzji nigdy nie będą żadnego rodzaju nagrania).

Odwołanie musi zostać złożone albo na ręce Sędziego Głównego, albo bezpośrednio na ręce Dyrektora Konkursu – bez zbędnej zwłoki. Skargi wniesione zbyt późno mogą nie zostać wzięte pod uwagę przez organizatorów. Protest zostanie rozpatrzony przez Trybunał Konkursu, który podejmie ostateczną decyzję. Jej treść oraz uzasadnienie – w formie ustnej lub pisemnej – Dyrektor Konkursu przekaże trenerowi jeszcze zanim ogłoszone zostaną wyniki zawodów.

Skip to content